20 oktober 2023
Geplaatst door TeamPontTotPark
Uitgelicht

Op 20 september organiseerden gemeente Velsen, woningbedrijf Velsen en gebiedsontwikkelaar AM/Hemubo een informatiebijeenkomst over Pont tot Park. Tussen 16:00 en 20:00 uur konden de geïnteresseerden zich in de Burgerzaal van het Stadhuis laten informeren over de thema’s van Pont tot Park en hun ideeën, kansen en eventuele zorgen delen.

Van Pont tot Park (het gebied tussen de Kanaaldijk, Minister van Houtenlaan, Heerenduingweg en Stadspark) wordt de komende jaren getransformeerd. Gemeente Velsen, Woningbedrijf Velsen en gebiedsontwikkelaar AM/Hemubo werken samen aan het ontwikkelperspectief Pont tot Park. Hierin staat beschreven wat de opgaven en ambities zijn voor IJmuiden.

Het ontwikkelperspectief gaat in op zes verschillende thema’s; voorzieningen, mobiliteit, wonen, groen, cultuurhistorie en duurzaamheid. Tijdens de informatiebijeenkomst werden bezoekers geïnformeerd over het ontwikkelperspectief en konden zij hun reactie achterlaten op de panelen of in gesprek gaan met iemand uit het projectteam. Met de inbreng die is gegeven vullen we dit ontwikkelperspectief aan. Zodat IJmuiden straks een stad is waarin iedereen kan genieten van een leefbare en duurzame omgeving.

Opbrengsten

Tijdens de bijeenkomst waren er zes stands waar bezoekers zich lieten informeren en in gesprek gingen over verschillende thema's. Dit verslag bevat een beschrijving van de opbrengsten per thema.

Voorzieningen

Er werd onderscheid gemaakt tussen voorzieningen op buurt- en stadsniveau. Bezoekers gaven aan dat in de buurt een pluktuin, een kroeg, sportmogelijkheden en voldoende hondenuitlaatplekken nu vaak ontbreken. Ook is er behoefte aan meer plekken voor de jeugd, zoals speeltuinen voor de jongere jeugd en (sport)plekken voor de 12 tot 18 jarigen. Op stadsniveau werden een polikliniek, een zwembad, een kerstmarkt en een poppodium vaak genoemd als voorzieningen die niet mogen ontbreken in toekomstig IJmuiden. Een droom die meerdere keren is genoemd, is een levendig (overdekt) winkelcentrum met verschillende soorten winkels en voorzieningen.

Op dit moment zijn er veel supermarkten, maar de komst van meer verschillende soorten winkels zoals kleding-, schoenen- en sportwinkels wordt gewaardeerd. Ook mogen de pleinen zoals Plein 1945 en Velserduinplein getransformeerd worden tot gezellige en levendige pleinen. Verschillende ideeën voor deze pleinen werden gedeeld, bijvoorbeeld een markt, horecagelegenheden, een muziekpodium, meer groen, bankjes en terrassen.

Daarnaast werd de Lange Nieuwstraat vaak genoemd als een straat die dringend moet worden aangepakt vanwege wind en tocht maar ook omdat het nu niet als een gezellige winkelstraat wordt ervaren. Een echt 'centrumhart' wordt ook gemist, vanwege leegstand en een gebrek aan gezellige horecagelegenheden. Daarnaast is het van belang dat er meer voorzieningen voor jongeren komen, zodat het voor hen aantrekkelijk is om in IJmuiden te blijven.

Tenslotte is de haven ook een plek die meer aandacht verdient. Voorgestelde ideeën zijn een groen dakterras op de Visafslag met uitzicht op de haven, het toevoegen van voorzieningen zoals een supermarkt, bakker en slager aan de Oud-IJmuiden haven, en het verbeteren van het aanzicht van de haven.

Verkeer en parkeren

Bezoekers hebben hun zorgen geuit over de toename van verkeerbewegingen als er veel woningen worden toegevoegd, gezien de huidige verkeers- en parkeerdruk. Met name tijdens spitstijden zijn plekken zoals het kruispunt bij de Noostraat en de Wilibrordsstraat, de Velsertunnel, het Pontplein en de Stationsweg nu al erg druk. Met de komst van meer inwoners maken bezoeken zich zorgen dat deze plekken overbelast raken. Daarnaast wordt er momenteel veel parkeerdruk ervaren. Wederom zijn er zorgen dat deze problematiek verslechterd op het moment dat nog meer bewoners hun auto moeten parkeren, ‘Waar laten we onze auto op loopafstand van de woning?’.

Los van de toekomstige ontwikkelingen is er behoefte aan extra parkeermogelijkheden, met name in het centrum. Er wordt bijvoorbeeld vaak op straat geparkeerd door bedrijfsvoertuigen, wat als vervelend wordt ervaren.

Bezoekers hebben de wens geuit om de bereikbaarheid met het openbaar vervoer te verbeteren, bijvoorbeeld door het doortrekken van de buslijnen naar Amsterdam Centraal en IJmuiderslag. Daarnaast wordt het openbaar vervoer vaak als te duur ervaren en zijn de rijtijden niet altijd even betrouwbaar. Met name in het centrum mag er meer aandacht worden geschonken aan fiets-en voetgangers. Zo werd voorgesteld om de Lange Nieuwstraat en de Noostraat autoluw te maken. Ook kunnen de snelheidsovertredingen, in de Lange Nieuwstraat en de IJmuiderstraatweg worden aangepakt middels drempels of handhaving op straat.

Bovendien werd het belang van meer (bewaakte) fietsenstallingen benadrukt, deze zijn er op dit moment onvoldoende. Hetzelfde geldt voor (gratis) openbare toiletten.

Wonen

Er is behoefte aan meer en betaalbare woningen met voldoende buitenruimte. Ook ontbreken er appartementen met een lift voor ouderen, starterswoningen en woningen in het middenhuursegment, om doorstroming te bevorderen. Over de locaties voor de nieuwe woningen waren de meningen verdeeld. Soms werd er huiverig gereageerd op de hoogbouw tegenover bepaalde locaties, bijvoorbeeld bij het Velserduinplein en bij de Petrakerk. Andere gaven de voorkeur aan extra verdiepingen op bestaande gebouwen toevoegen, zodat er geen groen opgeofferd wordt voor nieuwbouw.

Groen

Er is behoefte aan meer groen en natuur, niet alleen vanuit esthetisch oogpunt maar ook in het kader van duurzaamheid. Er ontbreekt bijvoorbeeld groen in de verschillende wijken, zoals groen op de daken, muren en meer plantsoenen. Ook is er de wens om het onderhoud van het groen te verbeteren, bijvoorbeeld door een aangepast maaibeleid waarbij rekening wordt gehouden met bloemen die bloeien voor insecten. Daarnaast werd vaak genoemd dat er weer sterke en volwassen bomen op Plein 1945 moeten komen. Groen wordt namelijk ook als een belangrijk middel gezien om verkoeling te bieden en te helpen bij klimaatadaptatie.

We vroegen bezoekers wat zij willen doen in het toekomstige groen in de buurt en in het Ringpark. Het antwoord hierop is dat zij groen voornamelijk graag gebruiken om te wandelen, te sporten, spelen in een natuurspeeltuin en te ontmoeten. Er werd dan ook positief gereageerd op het Ringpark, een park van 5 kilometer lang dat de verschillende landschappen in en rondom IJmuiden, zoals de landgoederen, het stadspark en de duinen, met elkaar verbindt.

Cultuurhistorie

IJmuiden heeft een rijke cultuurhistorie die ook in de toekomst moet worden voortgezet. Daarom vroegen we bezoekers naar hun favoriete plek in IJmuiden. De meesten kozen voor het IJmuiden strand, buitenplaats Velserbeek en de Schouwburg als favoriete plekken. Volgens trotse IJmuidenaren moet de cultuurhistorie meer worden belicht om de gemeente beter op de kaart te zetten. Hetzelfde geldt voor de andere elementen die uniek zijn IJmuiden. ‘De duinen, de parken, de boot naar Newcastle, de haven en de visrestaurants. Dit mag allemaal beter benut en gepromoot worden’.

Duurzaamheid

We moeten ons aanpassen aan een veranderend klimaat, dit betekent iets voor de manier van bouwen en het inrichten van de openbare ruimte. Hierover werd tijdens de bijeenkomst voornamelijk geïnformeerd. Over het algemeen werd ook aangegeven dat het belangrijk is dat we moeten verduurzamen. Er liggen kansen in het vergroenen van IJmuiden, bijvoorbeeld door groene daken aan te leggen of het aanleggen van een ander straatprofiel zoals een klimaatstraat. Een enkele bezoeker gaf daarbij wel aan meer behoefte te hebben aan toelichting en advies, bijvoorbeeld bij het vergroenen van de eigen tuin.

10 minuten planoloog

Door middel van het spel ‘de 10 minuten planoloog’ zijn stedenbouwkundige Ben Kaptein en Transformatieloods Floor Thomasse met de bezoekers in gesprek gegaan over de korte en lange termijn toekomst van Plein 1945. De deelnemers werden uitgedaagd om in 10 minuten als een planoloog het plein in te richten en hun keuzes toe te lichten. Het leverde verschillende ideeën en gezichtspunten op; van volledig leeg met wat bomen aan de randen en een multifunctioneel gebruik tot een volledig ingevuld plein met groen, water, terrassen, gebruik van het bordes van het gemeentehuis en andere functies.

Vervolg

Het was een waardevolle informatiebijeenkomst met goede gesprekken over kansen, zorgen en ideeën voor de toekomstige situatie. We willen alle bezoekers bedanken en nemen de inbreng waar mogelijk mee in de verdere uitwerking van het ontwikkelperspectief. Denk je graag mee over de verdere uitwerking van het ontwikkelperspectief? Als je jezelf inschrijft op deze website, houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen en ontvang je uitnodigingen voor bijeenkomsten.